CEAR a Catalunya

CEAR a Catalunya som una ONG compromesa amb la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades, apàtrides i desplaçades. Amb presència a Catalunya des de 2004, treballem per la seva acollida i plena inclusió.

A CEAR a Catalunya brindem suport integral a les persones refugiades, apàtrides i desplaçades a través de les següents àrees:

Àrea Jurídica
El Servei d’Atenció Jurídica presta assessorament individualitzat i acompanyament legal durant la fase administrativa del procediment de protecció internacional, així com en la formalització de recursos administratius enfront de la resolució que posa fi al procediment i assistència jurídica durant la fase contenciós-administrativa de la sol·licitud d’asil.

Al seu torn, l’àrea jurídica de CEAR a Catalunya també proporciona informació legal bàsica sobre procediments de sol·licitud de protecció internacional i apatridia i duu a terme sessions grupals informatives relacionades amb aquests procediments.

Àrea d’Acollida
CEAR a Catalunya compta amb el programa d’acollida temporal (dirigit a les persones sol·licitants d’asil, beneficiàries de protecció internacional i apàtrides) i el d’atenció humanitària (dedicat a l’atenció de les persones arribades per costa al territori espanyol i amb especial vulnerabilitat). Tots dos projectes tenen com a objectiu proveir d’allotjament, manutenció i acompanyament professional que promogui l’autonomia i la inserció en el territori d’acolliment a 250 persones beneficiàries.

Àrea Intervenció social
El Servei d’Intervenció Social, des d’una mirada intercultural i reconeixent la diversitat social i cultural, es centra en proporcionar aquelles eines necessàries que assegurin el benestar de totes les persones que atenem, dotant-les dels mitjans i recursos necessaris amb la finalitat de promoure i potenciar les seves pròpies habilitats perquè puguin aconseguir la seva màxima autonomia i afavorir el procés d’inclusió en el territori i la cultura d’acollida.

Els valors que regeixen l’acció són: actuació centrada en la persona i en la seva unitat familiar; completa acceptació de la persona usuària, respecte cap a la mateixa i cap a l’equip tècnic de referència; incentivar la participació activa de la persona en el seu propi itinerari, posant-la en el centre de la intervenció i empoderant-la.

Àrea d’Ocupació i Formació
L’objectiu és promoure la inserció laboral a través del desenvolupament d’itineraris individualitzats d’inserció de les persones participants a través de la informació, valoració, orientació i seguiment dels diferents vessants (personal, formativa, laboral), facilitant a les persones participants els recursos necessaris per a aconseguir una vida autònoma en el territori d’acolliment i promovent els principis transversals d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la no discriminació i el desenvolupament sostenible.

Servei Psicològic
El Servei d’Atenció Psicològica té com a principal objectiu garantir el dret d’asil i la rehabilitació psicosocial de les persones sol·licitants de Protecció Internacional i migrants vulnerables atesos per l’entitat. CEAR a Catalunya s’ofereix atenció especialitzada a persones víctimes de greus violacions de drets humans i de tortura des d’una perspectiva transcultural, acompanyant a les persones en un procés d’identificació, comprensió i recuperació.

Servei d’Aprenentatge de l’Idioma
L’adquisició de l’idioma de la societat d’acolliment és determinant per a l’autonomia i integració social i laboral de les persones nouvingudes, perquè facilita les relacions amb l’entorn, permet donar i rebre informació, ajuda a conèixer els drets i obligacions que s’adquireixen en la societat d’acolliment, obre les portes d’accés i manteniment en l’ocupació, etc. Així doncs, enfoquem l’aprenentatge de la llengua com a vehicle per a la integració i la inserció de les persones sol·licitants de protecció internacional.

Servei de Voluntariat
El voluntariat en CEAR és entès com una expressió de ciutadania crítica, compromesa, responsable, activa i transformadora. Un exercici de mobilització social i activisme per la justícia, per a fer-la, exigir-la i crear-la.

Voluntariat entès com SER, ESTAR I FER.

L’Àrea de Voluntariat a CEAR a Catalunya compta amb al voltant de 160 persones voluntàries que es troben entre Barcelona, Reus, Sabadell, Sant Boi, Begues i Universitat Autònoma de Barcelona. On participen de manera lliure i solidària en un projecte de continuïtat, durant un temps determinat a través de la Carta de Voluntariat de CEAR. Són part fonamental de l’organització.

Servei de Documentació en Drets Humans, Asil i Estrangeria

 

CEAR en Catalunya

Somos una ONG comprometida con la defensa del derecho de asilo y los derechos de las personas refugiadas, apátridas y desplazadas. Con presencia en Catalunya desde 2004, trabajamos para su acogida y plena inclusión.

En CEAR en Catalunya brindamos apoyo integral a las personas refugiadas, apátridas y desplazadas a través de las siguientes áreas:

Área Jurídica

El Servicio de Atención Jurídica presta asesoramiento individualizado y acompañamiento legal durante la fase administrativa del procedimiento de protección internacional, así como en la formalización de recursos administrativos frente a la resolución que pone fin al procedimiento y asistencia jurídica durante la fase contencioso-administrativa de la solicitud de asilo.

A su vez, el área jurídica también proporciona información legal básica sobre procedimientos de solicitud de protección internacional y apatridia y lleva a cabo sesiones grupales informativas relacionadas con estos procedimientos.

Área de Acogida

CEAR en Catalunya, cuenta con el programa de acogida temporal (dirigido a las personas solicitantes de asilo, beneficiarias de protección internacional y apátridas) y el de atención humanitaria (dedicado a la atención de las personas llegadas por costa al territorio español y con especial vulnerabilidad). Ambos proyectos tienen como objetivo proveer de alojamiento, manutención y acompañamiento profesional que promueva la autonomía y la inserción en el territorio de acogida a 250 personas beneficiarias.

Área Intervención social

El Servicio de Intervención Social, desde una mirada intercultural y reconociendo la diversidad social y cultural, se centra en proporcionar aquellas herramientas necesarias que aseguren el bienestar de todas las personas que atendemos, dotándolas de los medios y recursos necesarios con el fin de promover y potenciar sus propias habilidades para que puedan alcanzar su máxima autonomía y favorecer el proceso de inclusión en el territorio y la cultura de acogida.

Los valores que rigen la acción son: actuación centrada en la persona y en su unidad familiar; completa aceptación de la persona usuaria, respecto hacia la misma y hacia el equipo técnico de referencia; incentivar la participación activa de la persona en su propio itinerario, poniéndola en el centro de la intervención y empoderándola.

Área de Empleo y Formación

El objetivo es promover la inserción laboral a través del desarrollo de itinerarios individualizados de inserción de las personas participantes a través de la información, valoración, orientación y seguimiento de las diferentes vertientes (personal, formativa, laboral), facilitando a las personas participantes los recursos necesarios para alcanzar una vida autónoma en el territorio de acogida y promoviendo los principios transversales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación y el desarrollo sostenible.

Servicio Psicológico

El Servicio de Atención Psicológica tiene como principal objetivo garantizar el derecho de asilo y la rehabilitación psicosocial de las personas solicitantes de Protección Internacional y migrantes vulnerables atendidos por la entidad. Se ofrece atención especializada a personas víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de tortura desde una perspectiva transcultural, acompañando a las personas en un proceso de identificación, comprensión y recuperación.

Servicio de Aprendizaje del Idioma

La adquisición del idioma de la sociedad de acogida es determinante para la autonomía e integración social y laboral de las personas recién llegadas, pues facilita las relaciones con el entorno, permite dar y recibir información, ayuda a conocer los derechos y obligaciones que se adquieren en la sociedad de acogida, abre las puertas de acceso y mantenimiento en el empleo, etc.  Así pues, enfocamos el aprendizaje de la lengua como vehículo para la integración y la inserción de las personas solicitantes de protección internacional.

Servicio de Voluntariado

El voluntariado en CEAR es entendido como una expresión de ciudadanía crítica, comprometida, responsable, activa y transformadora. Un ejercicio de movilización social y activismo por la justicia, para hacerla, exigirla y crearla.

Voluntariado entendido como SER, ESTAR Y HACER.

El Área de Voluntariado en CEAR en Catalunya cuenta con alrededor de 160 personas voluntarias que se encuentran entre Barcelona, Reus, Sabadell, Sant Boi, Begues y UAB. Donde participan de manera libre y solidaria en un proyecto de continuidad, durante un tiempo determinado a través de la Carta de Voluntariado de CEAR. Son parte fundamental de la organización.

Servicio de Documentación en Derechos Humanos, Asilo y Extranjería

Ayúdanos.

Con una aportación de 10€ nos ayudas a proporcionar el material escolar para niños y niñas refugiadas